:::: فهرست ::::

نوارچسب

نوارچسب

نوار هایی هستند که که یک یا دو طرف آن چسبندگی دارد و برای بسته بندی ، چسباندن کاغذ ، پلاستیک ، شیشه  ، فلزات و پلاستیک ها  در قطعات کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.

sas