:::: فهرست ::::

سیلیکون ها

سیلیکون ها

سیلیکون ها بر دو دسته تک جزئی و دو جزئی تقسیم میشوند که تک جزئی ها با دارا بودن چسبندگی خوب برای درزگیری و آب بندی مورد استفاده قرار میگیرند و دو جزئی ها نیز برای مدل سازی مورد استفاده قرار میگیرند.

siliconha