:::: فهرست ::::

رزین ها

رزین ها

رزین اپوکسی

اپوکسی ها از دو ماده شیمیائی تشکیل شده  که به خاطر دارا بودن چشبندگی ، مقاومت شیمائی ، خواص مکانیکی ، مقاومت بالای الکترونیکی جهت چسباندن و یا قطعه سازی بیشترین مصرف را در صنایع برخوردار میباشند .

rezinn