:::: فهرست ::::

الیاف ها

الیاف ها

الیاف ها به چهارنوع نخ، پارچه، نوار و دانه ای شکل تقسیم میشوند که در صنعت برای ساخت یا ترمیم سطوح کربن ، فایبر گلاس، و قطعه سازی مورد استفاده قرار میگیرند.

alyaf