:::: فهرست ::::

اسپری ها

اسپری ها

اسپری ها برای  پوشش سطح ، محافظ در برابر خوردگی ، پاک کننده و چربی زدا ، روانکاری ، شل کردن پیچ ها ، جداسازی، روغنکاری و نگهداری در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند.

اسپری ها